جستجوگر دامنه

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

واحد پول:

دامنه مورد نظرتان را وارد کرده و کلید ,مراجعه , را کلیک کنید تا ببینید آیا آن دامنه موجود است یا خیر.

www.

.com .ir .net .org .biz
.asia .uk.com .in .co .co.ir
.id.ir .ac.ir .sch.ir .name .mobi
.me .ws .us .info .pw
.tv .mn .bz .sx .uk.net
.de.com .cc .nl .tel .co.uk
.org.uk .com.co .net.co .nom.co .org.in
.gen.in .firm.in .ind.in .it .fr
.tk

   

قیمت دامنه

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 IRR379,900 ریال IRR450,000 ریال IRR450,000 ریال
.ir 1 IRR41,200 ریال IRR41,200 ریال IRR99,000 ریال
.net 1 IRR420,000 ریال IRR500,000 ریال IRR550,000 ریال
.org 1 IRR550,000 ریال IRR580,000 ریال IRR620,000 ریال
.biz 1 IRR490,000 ریال IRR490,000 ریال IRR490,000 ریال
.asia 1 IRR850,000 ریال IRR850,000 ریال IRR900,000 ریال
.uk.com 1 IRR1,800,000 ریال هیچکدام IRR1,800,000 ریال
.in 1 IRR500,000 ریال IRR500,000 ریال IRR550,000 ریال
.co 1 IRR1,100,000 ریال IRR1,100,000 ریال IRR1,100,000 ریال
.co.ir 1 IRR50,000 ریال IRR80,000 ریال IRR50,000 ریال
.id.ir 1 IRR50,000 ریال IRR80,000 ریال IRR50,000 ریال
.ac.ir 1 IRR50,000 ریال IRR80,000 ریال IRR50,000 ریال
.sch.ir 1 IRR50,000 ریال IRR80,000 ریال IRR50,000 ریال
.name 1 IRR450,000 ریال IRR0 ریال IRR450,000 ریال
.mobi 1 IRR980,000 ریال IRR0 ریال IRR980,000 ریال
.me 1 IRR1,300,000 ریال IRR0 ریال IRR130,000 ریال
.ws 1 IRR1,300,000 ریال IRR0 ریال IRR1,300,000 ریال
.us 1 IRR450,000 ریال IRR0 ریال IRR450,000 ریال
.info 1 IRR450,000 ریال IRR0 ریال IRR450,000 ریال
.pw 1 IRR145,000 ریال IRR0 ریال IRR1,450,000 ریال
.tv 1 IRR1,450,000 ریال IRR0 ریال هیچکدام
.mn 1 IRR2,000,000 ریال IRR0 ریال هیچکدام
.bz 1 IRR1,300,000 ریال IRR0 ریال هیچکدام
.sx 1 IRR1,850,000 ریال IRR0 ریال هیچکدام
.uk.net 1 IRR1,800,000 ریال IRR0 ریال IRR1,800,000 ریال
.de.com 1 IRR1,800,000 ریال IRR0 ریال IRR1,800,000 ریال
.cc 1 IRR995,000 ریال IRR0 ریال IRR995,000 ریال
.nl 1 IRR750,000 ریال IRR0 ریال IRR75,000 ریال
.tel 1 IRR950,000 ریال IRR0 ریال IRR95,000 ریال
.co.uk 1 IRR450,000 ریال IRR0 ریال IRR450,000 ریال
.org.uk 1 IRR450,000 ریال IRR0 ریال IRR450,000 ریال
.com.co 1 IRR1,100,000 ریال IRR0 ریال IRR1,100,000 ریال
.net.co 1 IRR1,100,000 ریال IRR0 ریال IRR1,100,000 ریال
.nom.co 1 IRR1,100,000 ریال IRR0 ریال IRR1,100,000 ریال
.org.in 1 IRR450,000 ریال IRR0 ریال IRR450,000 ریال
.gen.in 1 IRR450,000 ریال IRR0 ریال IRR45,000 ریال
.firm.in 1 IRR450,000 ریال IRR0 ریال IRR450,000 ریال
.ind.in 1 IRR450,000 ریال IRR0 ریال IRR450,000 ریال
.it 1 IRR450,000 ریال IRR0 ریال IRR450,000 ریال
.fr 1 IRR450,000 ریال IRR0 ریال IRR450,000 ریال
.tk 1 IRR250,000 ریال IRR0 ریال هیچکدام


ورود کاربر
تغیر زبان
Language:
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد. :